Projek GIM “Batjarita di Rumah +

Batjarita di Rumah Hua

NL

Batjaritra di Rumah HUA

“Batjaritra di Rumah HUA”  is een onderdeel van het Programma van de Synode. Dit is ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan ​​van GIM – Gereja Injili Maluku. Met als doel de Gemeente uit te nodigen verhalen en ervaringen van het samenleven met GIM te delen. De verhalen van Gemeenteleden zullen dienen als materiaal voor het na- en overdenken en aanbevelingen aan GIM. Deze is heel belangrijk om de Visie en Missie van en over de bediening zoals geërfd door de oprichters van GIM te blijven behouden, ook versterken en voort te zetten.

De verhalenbundel van de Gemeenteleden wordt ook een historische erfenis. Want die zal worden nagelaten aan de jongere generatie Maluku, die het werk van GIM in Nederland zal voortzetten. De resultaten van dit Programma worden op de verjaardag van GIM op 25 november 2022 gepresenteerd in de vorm van boeken, videodocumentaires, tentoonstellingen en seminars. Dit Programma wordt uitgevoerd in de 4 Classes van GIM in de vorm van discussies. Met behulp van de vertelmethode (batjaritra), Photovoice (Foto’s) en Tekenen.

De Synode van GIM nodigt alle Gemeenteleden uit, zowel kinderen, ouders, grootouders om mee te doen en ook te bidden dat dit Programma goed zal verlopen.

Indien Gemeenteleden vragen willen stellen over het “Batjaritra di Rumah Hua”, kunnen ze contact opnemen met Michael Patawala via e-mail :    michaelwilly0591@gmail.com

Mijn dank voor uw medewerking.
De Heer Jezus zegene u allen !

Maleis

Batjarita di Rumah Hua

“Batjarita di Rumah Hua” adalah program Sinode dalam rangka menjambut perajaan ulang tahun GIM ke 70. Tudjuan dari program ini adalah mengadjak djemaat untuk membagikan tjerita dan pengalaman hidup berdjemaat bersama GIM.

Tjerita dari djemaat akan mendjadi sebuah bahan refleksi dan rekomendasi kepada GIM untuk mendjaga, memperkuat, dan meneruskan visi misi pelajanan seperti jang telah di wariskan oleh para pendiri GIM. Kumpulan tjerita dari djemaat djuga akan mendjadi sebuah warisan sedjarah jang akan ditinggalkan kepada generasi muda Maluku, jang akan meneruskan pelajanan GIM di Belanda.

Hasil dari program ini akan dipersembahkan pada hari ulang tahun GIM pada tanggal 25 November 2022 dalam bentuk buku, video documentary, pameran, dan seminar. Program ini akan di lakukan di 4 classis GIM dalam bentuk diskusi, menggunakan metode story telling (batjaritra), Photovoice (foto), dan Drawing (mengambar). Program akan dilakukan mulai bulan Maret hingga Oktober 2022.

Sinode GIM mengadjak djemaat mulai dari anak anak, pemuda-pemudi sampai oma, opa untuk terlibat, serta mendoakan agar program ini berdjalan dengan baik. Djika djemaat ingin bertanja dan terlibat dalam program Batjarita di Rumah Hua bisa menghubungi Saudara Michael Patawala melalui email: michaelwilly0591@gmail.com

Terima kasih, Tuhan Jesus memberkati!

CV (NL)

Profiel  Patawala, Michael Willy –  SSi-Teol, MA, M.A

Michael Willy Patawala SSi-Teologia, MA, M.A, is geboren in Saparua en voltooid aldaar zijn basisschool en middelbare schoolopleiding. Daarna voltooide Michael zijn Bachelor of Theology studies met Cum Laude aan de Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) in 2012. Tijdens zijn studie diende Michael actief bij de Gereja Kristen Indonesia (GKI) Salatiga en heeft hij een stage gevolgd bij de Geredja Kristen Indonesia (GKI) Kebajoran Baru Djakarta. Na het afronden van zijn theologie studie aan de UKSW en werkte Michael vier  jaar bij twee christelijke stichtingen, namelijk Wahana Visi Indonesia (een partner van World Vision International) en Habitat for Humanity Indonesia.

Michael is geregistreerd als lid van de Geredja Protestan Maluku (GPM) Saparua-Tiouw. In 2016 ontving Michael een beurs van de Indonesische overheid om een Master in Theology, gespecialiseerd in Leadership aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam te volgen. Tijdens zijn masteropleiding aan de VU Amsterdam volgde Michael een stageprogramma bij de Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN). Na het afronden van de masteropleiding keerde Michael terug naar Indonesië en werkte hij voor de International Organization for Migration (IOM) in Manokwari-West Papua. Daar werkte hij aan een project dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse ambassade in Indonesië. In 2019 ontving Michael opnieuw een beurs van de Nederlandse overheid, dit keer om zijn tweede masterstudie op het gebied van Human Rights, Gender and Conflict Studies aan ISS Erasmus Universiteit Rotterdam af te ronden.

Van 2016 tot 2021 heeft Michael actief gediend in de PERKI Nederland, Geredja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), Geredja Kristen Protestan Maluku (GKPM), Geredja Protestan Indonesia Nederland (GPIN) en Geredja Indjili Maluku (GIM) CB. Na het afronden van zijn tweede masterstudie, heeft Michael in 2021 parttime gewerkt als assistent-professor aan de ISS Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze functie heeft hij solidariteitsonderzoeksprogramma’s geleid tijdens de covid-19 pandemie in 11 landen in Europa, Azië, Amerika en Latijns-Amerika.

Van kinds af aan heeft Michael de wens gehad om dominee te worden. Maar tot in 2021 voelde Michael  zich nog niet klaar om zichzelf volledig te geven om als predikant de gemeenschap te dienen. In december 2021 voelde Michael zich klaar om eindelijk de stap te nemen om lid te worden van en te dienen bij de GIM. Toen zijn moeder erachter kwam dat Michael als predikant zou dienen, zei zij dat haar gebed van negen jaar, eindelijk door God is verhoord.

Het Bijbelvers waarin Michael kracht vond om als predikant te dienen, is Johannes 15:16 “Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve”.

Michael kreeg van het Bestuur Synode de opdracht om van maart tot november 2022 het “Batjarita di Rumah Hua” uit te voeren in 4 GIM-Classisen.

Bid alstublieft om steun van de gemeente voor Michael bij het uitvoeren van zijn bedieningstaken bij GIM.

Dank u, Heer Jezus zegene!

CV (MaLeis)

Profil Michael Willy Patawala SSi-Teol, MA, M.A

Michael Willy Patawala SSi-Teol, MA, M.A, seorang anak Saparua jang hobinja menjanji menjelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar hinga Sekolah Menengah Atas di desa Tiouw, ketjamatan Saparua. Michael terdaftar sebagai anggota djemaat Geredja Protestan Maluku (GPM) Saparua-Tiouw. Michael menjelesaikan studi Sardjana Teologi dari Universitas Kristen Satya Watjana (UKSW) Salatiga dengan meraih cumlaude pada tahun 2012. Saat berkuliah, Michael aktif melajani di Geredja Kristen Indonesia (GKI) Salatiga, dan melakukan stage di djemaat Geredja Kristen Indonesia (GKI) Kebajoran Baru Jakarta. Setelah menjelesaikan studi sardjana Teologi di UKSW, Michael bekerdja selama 4 tahun pada dua Jajasan Kristen jaitu Wahana Visi Indonesia (Partner dari World Vision International) dan Habitat for Humanity Indonesia.

Pada tahun 2016 Michael mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melandjutkan studi master Teologi di bidang Leadership di Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Saat menempuh program Master di VU Amsterdam, Michael melakukan program stage di Geredja Kristen Indonesia Nederland (GKIN). Setelah menjelesaikan program master, Michael kembali ke Indonesia dan bekerdja pada International Organization for Migration (IOM) di Manokwari-Papua Barat, di sponsori oleh kedutaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 2019, Michael kembali mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melandjutkan studi master jang ke dua di bidang Human Rights, Gender and Conflict Studies pada ISS Erasmus University Rotterdam. Sedjak tahun 2016 hingga 2021 Michael aktif melajani di PERKI Nederland, Geredja Kristen Indonesia Nederland (GKIN), Geredja Kristen Protestant Maluku (GKPM), Geredja Proestant Indonesia Nederland (GPIN), dan Geredja Indjili Maluku (GIM) CB. Setelah menjelesaikan studi master jang kedua, pada tahun 2021 Michael bekerdja part-time sebagai asisten professor pada ISS Erasmus University Rotterdam, mengurus program penelitiaan solidaritas selama Covid-19 Pandemic di 11 negara di Eropa, Asia, Amerika dan Latin America.

Sedjak ketjil Michael bertjita-tjita mendjadi seorang Pendeta. Namun hingga tahun 2021 Michael masih belum mau memberikan diri untuk melajani penuh sebagai seorang pendeta. Namun pada bulan Desember 2021, Michael akhirnja memutuskan untuk memberi diri untuk bergabung dan melajani bersama Geredja Indjili Maluku. Saat ibunja mengetahui bahwa Michael mau memberi diri untuk melajani sebagai Pendeta, Ibu dari Michael berkata bahwa doa Ibunja selama 9 tahun agar Michael mendjadi pendeta akhirnja Tuhan djawab. Ajat jang menguatkan Michael untuk memberi diri untuk melajani sebagai pendeta adalah Johanes 15:16 “Bukan kamu jang memilih Aku, tetapi Akulah jang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu,  supaja kamu pergi dan menghasilkan buah  dan buahmu itu tetap, supaja apa jang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku,  diberikan-Nja kepadamu”.

Michael di beri tugas oleh Bestir Sinode untuk melakasankan program Batjarita di Rumah Hua di 4 klasis GIM mulai bulan Maret hingga November 2022.

Mohon dukungan doa dari basudara djemaat untuk Saudara Michael dalam mendjalankan tugas pelajanannja di GIM.

Danke banjak, Tuhan Jesus memberkati!

Batjarita di Rumah Hua West Classis