Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Deze website is te goeder trouw gemaakt, doch biedt deze geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat.

De op het domein ‘http://www.GeredjaIndjiliMaluku.nl‘ aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Door het openen van deze website stemt u ermee in dat de Geredja Indjili Maluku geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd uw wettelijke rechten terzake.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij de of derden. Uw toegang hiertoe houdt geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van de Geredja Indjili Maluku of van derden.

Voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Geredja Indjili Maluku en een opdrachtgever, gelden de algemene voorwaarden voor dienstverlening.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.