Convent para pendeta Geredja Indjili Maluku di Wuppertal (German).

Convent para pendeta Geredja Indjili Maluku di Wuppertal (German).

Tiga hari Convent para pendeta G.I.M. di Wuppertal

Meningkatkan motivasi dan semangat para pendeta untuk lebih berkreativitas mendjalankantugas pelajanan sebagai gembala jang melajani domba – domba Tuhan dengan penuhkerendahan diri. Pendeta dalam fungsinja sebagai gembala dapat mendjadi tom – tom untuk memberi arah bagipertumbuhan kehidupan beriman umat (domba – domba Tuhan) sesuai dengan amanat Sang Gembala Agung, bukan sebagai penguasa.

Kemampuan untuk mendjalankan amanat sang Gembala Agung itu  harus dibuktikan dalammengendalikan angin sekularisasi,  kabut pandemie, badai inflasi serta awan – awanvirtualisme dan sosial media sekarang ini dengan perentjanaan beleid strategis jang djitu bagiefektifitas pelajanan GIM.

Het vergroten van de motivatie en het enthousiasme van de voorgangers om creatiever te zijn in het uitvoeren van hun onderwijstaken als herders die Gods schapen dienen met nederigheid. De pastoor in zijn functie als herder kan tom – tom worden om richting te geven aan de groei van het trouwe leven van de mensen (Gods schapen) in overeenstemming met het mandaat van de Grote Herder, niet als heerser. Het vermogen om het mandaat van de Grote Herder uit te voeren moet worden bewezen door het beheersen van de wind van secularisatie, de mist van de pandemie, de storm van inflatie en de wolken van virtualisme en sociale media vandaag met de juiste strategische beleidsplanning voor de effectiviteit van GIM-diensten.

Pandangan dari:

Pdt. Atje Aipassa-Loppies

Pdt. Michael Patawala

GIM – Pusat Kindok

0 Reacties

Laat een reactie achter