Himbauan Oproep

Himbauan Oproep

De Synodevergadering van de Geredja Indjili Maluku is dankbaar, dat zij voor de 49e keer heeft mogen samenkomen op 29 november, 30 november en 1 december 2016 in het kerkgebouw “Rehoboth” te Assen onder het thema: “Akulah djalan, kebenaran dan hidup” (Ik ben de weg, de waarheid en het leven; Johannes 14,6).

Op weg naar haar 65e verjaardag – 25 november 2017 – zal dit credo uitgangspunt worden voor alle activiteiten in de GIM-gemeenten met als sub-thema: “GIM geredja Tuhan jang hidup – GIM een levende kerk van de Heer.

Bezield door de geest van Advent en gedragen door het harmonieus gezang van de Sidang hebben de afgevaardigden – utusan² – zich de afgelopen dagen beraden op de toekomst van de GIM. De geschiedenis kwam zo voorbij. Ook de wisselingen, die de GIM ondervond in haar context en haar missie. Van kerk in de voorlopigheid naar de ommezwaai, dat we verder mogen als Molukse kerk in Nederland. Dit is ook te zien aan de naamsverandering van ‘tanah perasingan’ (land van de vervreemding) voor de eerste generatie tot ‘tanah Belanda’ (ons Nederland) voor de derde generatie. Na de bespreking van het verslag van het Synodebestuur werd de Sidang aangespoord om de uitdagingen, waar de GIM voorstaat, te overpeinzen. Wat staat ons als kerk in de lokale en de landelijke kerk te doen als het gaat om geloofsleer (theologie), Molukse identiteit en de toekomst van de kerk? Hoe benader je in het gemeentewerk jong en oud?

In de geschiedenis van de Molukse kerk blijkt hoe de eerste generatie zich een weg zocht naar de dag van morgen op basis van hun geloof. Zijn wij in staat om als kerk van de Levende Heer in dankbaarheid onze dienstbetoon voort te zetten? Als we om ons heen kijken realiseren wij ons dat de situatie van de GIM niet al te florissant lijkt.

Als Synode hebben wij ervaren hoe troostrijk het blijft om te midden van al die omstandigheden de hand van de Heer der kerk te herkennen. Vanaf de eerste generatie manifesteerde Hij zich en dit is voortgezet in de verschillende generaties, die in de GIM actief zijn geweest als het gaat om de dienstbaarheid van en in de kerk. Telkens als lijkt dat we als kerk een doodlopende weg ingaan, blijkt vervolgens dat die weg wel een vervolg kent. In hoeverre zijn wij als kerk in staat om onze fouten en tekortkomingen voor God en zijn mensen te brengen? In hoeverre zijn wij als kerk in staat om op basis van dankbaarheid onze dienstbaarheid vorm te geven? Kunnen we via allerlei projectplannen bijdragen aan de toekomst van de GIM?

Tijdens de gedachtewisselingen in de Sidang bleek de waarde van de persoonlijke verhalen. Afgevaardigden vertelden hoe zij als klein kind het indrukwekkend vonden om hun ouders te zien bidden bij de Piring Natzar. Ook dat zij juist op basis van de dankbaarheid werkten aan het feit om een mens van betekenis te worden (djadi manusia). In de Synodale Vergadering kwam deze Molukse benadering van het leven steeds terug. In een van de voordrachten werd ook verwezen naar de Molukse aanpak als het gaat om geloven:

Molukse aanpak:
supu – ontvangen
no’o e – overdenken
repe – antwoorden

Wat is als GIM ons antwoord als wij het Woord hebben ontvangen en daarover hebben gemediteerd? Hoe gaan wij om met de verslagen en de nota’s van deze 49e Sidang? Hoe pakken wij dit op?

Met Advent bereiden wij ons voor op het geloofsfeit, dat Jezus mens werd. Dat is voor ons de weg naar vrede en verbondenheid. Na 64 jaar is het voor de GIM meer dan duidelijk, dat zij een open kerk wil zijn, die dienstbaar is aan het Molukse volk te Nederland. De Sidang wil zich met hart en ziel wijden aan de toekomst van deze kerk.

Wij geloven en belijden, dat het kerkenwerk in de gemeente méér is dan de verantwoordelijkheid van predikanten, ouderlingen en diakenen. Juist de inzet en participatie van de leken – de gemeenteleden – met hun talenten en hun gaven kunnen het verschil maken op weg naar het 65 jarig bestaan van de GIM. In een periode, waarin de tekorten in de kerkenraadsbanken zichtbaar worden zou dit een welkome aanvulling zijn. De vraag blijft in hoeverre wij van zins zijn om nieuwe (geloofs-) plannen te maken ter plaatse en landelijk voor de GIM?

Daarom roepen wij als 49e vergadering van de GIM alle leden op om zich in dankbaarheid dienstbaar te stellen voor het werk van de kerk.

Gemaakte besluiten
SK RS 49.01 tm 49.10

Romeinen 12
1 Ik roep u dan op,
broeders-en- zusters,
vanwege de barmhartigheden van God,
om uw lichamen in te zetten
als een levende, heilige, aan God
welbehaaglijke offerande
uw eredienst in de zin van het woord.
2 Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw,
maar wordt hervormd
in vernieuwing van het denken,
zodat gij kunt toetsen
wat de wil van God is,
het goede en welbehaaglijke en volmaakte.

Moge de Heer van de kerk ons blijven voorgaan op de weg, die wij hebben te gaan om ingetuigenis
en dienstbetoon een levende kerk te zijn van de Opgestane Christus.

Namens de 49e Vergadering van de Synode van de Geredja Indjili Maluku,

Voorzitter,                                   Secretaris,
Pdt. O. Matulessy                      Pdt. J.M. Pattikawa

Hieronder kunt u de oproep in PDF downloaden:
Himbauan-Oproep Rapat Synode GIM ke-49