Pesan Natal – Kerstboodschap 2016

Pesan Natal – Kerstboodschap 2016

Op 29, 30 november en op 1 december jl. is de Kerkelijke Driedaagse 49ste Synodale Vergadering gehouden in Assen. Toen ik thuis kwam was ik totaal bekaf en helemaal gaar van vermoeidheid, maar heel erg aangesterkt door de bemoedigende en hoopvolle dagen van inhoudelijke reflectie over onze Molukse evangelische Kerk, Geredja Indjili Maluku. De focus van deze drie dagen over de ontwikkelingen en de toekomst van de kerk: het gaat niet alleen om geld en kerkgebouwen, maar het draait vooral om de mens Jezus Christus, die als één van de meest spraakmakende en historisch gezien als één van de belangrijkste mensen de geschiedenis van de mensheid door zijn oprechte goede boodschap van Geloof, Hoop,Liefde en Vrede ingrijpend heeft veranderd, en ons allen de duidelijke weg naar God, onze Hemelse Vader, heeft gewezen.

Juist nu we samen in deze Adventstijd -de zogenoemde ‘donkere dagen vóór Kerst’- op weg zijn naar het Licht van de Vredeskoning, het Kerstkind, is het belangrijk om te weten waar we als kerk staan. Gaan we in de goede richting, of moeten we ons heroriënteren, en een nieuwe koers inslaan? Zijn we op een goede manier bezig in de gemeente, of lijkt het tegen beter weten in vechten tegen de leegloop van de kerk? Duidelijk mag zijn, dat het niet alleen draait om een wanhoopspoging om jongeren naar de kerkdiensten terug te krijgen. Het gaat om een integrale totaalaanpak waarin aandacht wordt geschonken aan onze kinderen, onze jongeren, onze oudere jongeren en onze ouderen. Integraal, omdat de kerk bedoeld is voor alle leeftijdsgroepen en niet alleen voor één, hoewel we ons er wel bewust van moeten zijn dat we zonder onze jongeren geen toekomst hebben. De vraag is dan: wat gaan we doen om een vreugdevolle gemeente te worden, voor zover we dat mogelijk nog niet zijn?

De weg die we hierin het beste kunnen bewandelen is de weg gaan die onze Meester Jezus ons heeft voorgeleefd: aan de ene kant voortdurend in contact blijven met de mensen, oftewel, constant in beweging blijven omdat je anders vastroest, en aan de andere kant genoeg tijd vrijmaken voor contemplatie, gebed,  editatie en stilte. Vertaald naar de kerkenraden: genoeg tijd vrijmaken om met de gemeenteleden te praten via huisbezoeken en gemeentevergaderingen, maar ook tijd vrijmaken voor Bijbelstudie, toerustingsavonden. Vertaald naar gemeenteleden: toon je maximale en optimale betrokkenheid, door samen mee te helpen aan de Opbouw en Toerusting van Gods gemeente als er een beroep op je wordt gedaan. Laat het niet steeds op dezelfde groep mensen neerkomen. Neem genoeg tijd voor innerlijke stilte, praat met anderen over je geloofsbeleving. Hoe? Door het sleutelwoord ‘betrokkenheid’, want een gemeente zonder innerlijke wederzijdse betrokkenheid is bij voorbaat gedoemd om een levenloos Lichaam van Christus te worden. Levenloos: geen Levenslust, geen Levenslicht, geen Levensvreugde, geen Levensadem.

Een kerk zonder inhoud: dat is wel het laatste wat we willen. Ik hoop dat alle aanwezigen bij de Synodale vergadering vol goede geestelijke moed en innerlijke hoop thuis zijn gekomen, zodat we allen gezamenlijk onze handen ineen slaan en onze schouders onder het werk van Jezus Christus zetten. Allen samen op weg naar het Levend Licht, dat ons oproept om mens te zijn voor onze medemens, voor elkaar. Allen worden we van harte uitgenodigd en opgeroepen om deel te nemen aan het Licht. Beginnend vanuit je Moluks zijn: van de Hebreeuwse God Jahweh naar Tuhan Allah, de God, die zich steeds vertoont via jouw naaste, je medemens. Met soms een ‘leap of faith’, een sprong in het geloof, omdat God’s Liefde elk menselijk godsbewijs overstijgt, te boven gaat. Zoals een jongere op de Synodale Vergadering zegt, dat hij zijn geloof net als zijn studie en werk beleeft: als een project. Maar elk project moet een duidelijk doel hebben. Zijn doel is: de ultieme Liefde en het ultieme Geluk vinden door God en de medemens lief te hebben. Mag ik daaraan toevoegen: het ultieme Licht uitstralen naar de wereld toe.
En samen met en voorbij het Licht van Kerst op weg gaan naar volgend jaar 25 november 2017, het 65-jarig bestaan van de GIM. Gods zegen voor allen, die de gemeente van Christus en God’s bedoeling uitdragen in hun leven.

Het Synode Bestuur GIM wenst u allen Gezegende en Verlichte Kerstdagen!

Houten, december 2016
Synodebestuur GIM

Wilt u de kerstboodschap downloaden klik dan hieronder:
Kerstboodschap 2016
Pesan Natal 2016