Opening kerkelijk jaar GIM 2020

Door voorzitter Ds. Otto Matulessy

Para pedjabat dan para hadirin jang terhormat
Waarde ambtsdragers en geachte aanwezigen

Om te beginnen wil  ik u allen namens het Synodebestuur van harte welkom heten een gezegend 2020 toewensen en dat u moedig uw ambt wil voortzetten tot eer van Gods naam. Een bijzonder welkom is voor de emiritus predikanten ds. Ad Lawalata, ds. Ot Pattikawa en niet te vergeten onze mantan ketua, ds. Ulis Rutumalessy. Voorts spreek ik de dank uit aan djemaat Tiel, die ons vandaag wil ontvangen om de openingsdienst van de GIM mogelijk te maken.
Wat heeft het jaar des Heren 2020 ons te bieden of misschien kan ik beter de vraagstellen: Wat hebben wij de Heer, de Eeuwige dit jaar te bieden? In de afgelopen 4 jaar hebben we afscheid genomen van 7 predikanten, omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt (ver over de 70), ziek of overleden zijn, overleden,of uit het ambt zijn gestapt. Voor die 7 predikanten is er 1 predikant in de plaats gekomen. Binnen twee jaar zal zeker 2 predikanten afscheid nemen. Momenteel zijn er 19 / 20 predikanten in vaste dienst en hebben de meeste 2 of 3 djemaats onder zich.

In de afgelopen jaren zijn 2 djemaats in Classis Utara (Rouveen en Rijssen) opgeheven. Het afgelopen jaar gold dat voor Rotterdam en dit jaar zal djemaat Lelystad, die al geruime tijd geen eigen erediensten meer houdt, formeel niet meer bestaan. De leden kunnen zich aan sluiten bij Huizen of Nieuw Loosdrecht. In al die plaatsen was en is het zo dat de mensen niet meer naar de kerk gaan en was/is er geen BMG meer. Djemaat Maarssen gaat binnenkort  aansluiten bij Breukelen aan sluiten om de zondags erediensten te vieren.

Dit jaar gaat ds. Pelletimu afscheid nemen van zijn  djemaats en zullen we ds Pattikayhatu zeker voor meer dan een half jaar moeten gaan missen. Want als alles goed gaat, wacht hem dit jaar een nier transplantatie.

In vogelvlucht heb ik u slechts weergegeven een klein stukje van de situatie binnen de GIM en wat ons te wachten staat. Het tekort aan predikanten zal o.a. aangevuld worden door predikanten uit Maluku. Deze predikanten zullen eerst een inburgeringscursus moeten volgen In Indonesie en de geschiedenis van de GIM en het volk hier moeten kennen. We hebben dit jaar ruimte voor 4 full time predikanten. En als de situatie zich zo voortzet zijn er vier mensen zijn die de leeftijd van 70 jaar bereiken en ontstaan er lege plaatsen die gevuld moeten worden. We hopen dit jaar minimaal 2 predikanten uit Maluku te kunnen verwelkomen. En het jaar daarop weer twee. Met penatua Eliab Salamony en penatua Alex Teterissa die 3 jarig seminarie hebben gedaan, zal een gesprek plaats vinden om het traject voor predikant binnen de GIM te  volgen.

De Synode van Barneveld, november 2019 heeft zich dit keer meer met geloofzaken bezig gehouden dan de voorgaande Synode vergaderingen. Ze heeft zich voor het eerst het onderwerp homo sexualiteit binnen de kerk bespreekbaar gemaakt en wil dat dit ook in de djemaat gaat landen landen, voordat er een besluit wordt genomen. Hoe moeilijk dit onderwerp is, blijkt uit ervaring die men heeft binnen de Nederlandse kerk, die zich al tientallen jaren  bezig houdt met dit onderwerp en nog niet tot een uniform besluit is gekomen, maar het aan de gemeente heeft overgelaten. Aldus ds Sjaak van t Kruis.

Aan 4 predikanten is gevraagd om zich te verdiepen in het subthema “Ademen in een klimaat van tolerantie, individualisme, materialisme en nihilisme” Menghirup udara toleransi, individualisme, materialisme dan nihilisme. Laten wij ons beïnvloeden door deze 4 ismen? Zijn we afhankelijk van deze genoemde  ismen?  Hoe zou onze geloofshouding moeten zijn onder deze omstandigheden? Aan vier predikanten, ds Mella Halussy, ds Eli Patty, ds Alex Nikijuluw en ds Theo Pattinasarany werd gevraagd om toen hun licht te laten schijnen over dit subthema. Het waren inspirerende voordrachten die ze hielden en van hoog nivo, die ons hoop gaven en tegelijkertijd ons nu uitdagen om gestalte te geven aan wat er is gezegd. Er is naar de geestelijke opvoeding  van het kind(eren) in het gezin en de kerk gekeken; Wat zal hierin de rol van de ouders en de kerk kunnen zijn.

“Ik en mijn huis wij zullen de Heer dienen” (ds Eli over de toekomst van de kerkin zijn lezing opde Synode van Vaassen). Begin bij het begin, Thuis wordt het zaad gezaaid, er wordt geplant, water gegeven en God  zal de wasdom geven. Dit is naar aanleiding  van 1 Korinthe 3,6 ( logo van de GIM ). “aku menanam, Apolos menjiram, tetapi Allah jang memberi pertembuhan” Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Daarom zullen we  in de djemaat extra aandacht moeten geven aan het kind. Ik denk aan de MAGIM. We hebben ds. Theo Pattinasarany belast met de begeleiding van de MAGIM. Als ik de MAGIM noem, dan kan ik het niet nalaten de PIKIM te noemen, de enige kerkelijke organisatie die landelijk is georganiseerd. We mogen bijzonder blij en trots zijn op onze vrouwen.

Vorig jaar heeft de PIKIM 8 toerustingsdagen georganiseerd. En de onderwerpen variëren van geloof, adat tot organisatie. Met het Hoofdbestuur van de PIKIM zal geëvalueerd worden of men door wil gaan met de toerusting van hun leden. Als de vrouwen zich inzetten voor de kerk dan kunnen de mannen niet achterblijven, vind ik. In Alphen aan de Rijn heeft een aantal mannen zich gegroepeerd in de PAKIM, de tegenhanger van de PIKIM. PAKIM staat voor Persekutuan Ama Ama Kristen Indjili Maluku. De jongste is 50 en de oudste is 85. Hun vocale groep zingt 1 of 2 keer per maand in de kerk en ze bestuderen samen de Bijbel om zo een voorbeeld te zijn voor de kerk. Misschien kan dit ook zoiets een stimulans zijn voor andere gemeentes om een PAKIM in het leven te roepen. Wat ons ontbreekt is een jongeren organisatie binnen de kerk. Onder leiding toen van ds. Zeth Mustamu is er geprobeerd een podium te creëren voor de jonge generatie. Helaas na veel inspanningen is dat niet gelukt.

Ik laat dit allemaal de revue passeren om te laten zien dat de opbouw van de kerk niet alleen op de schouders van de Madjelis Geredja rust, maar dat het breed gedragen dient te  worden door de djemaat, want zij is het kloppend hart van de kerk. En wat doen we met al die jonge mensen die na hun belijdenis amper te zien zijn in de kerk? Het is niet alleen de vraag: Hoe brengen en houden we hen in de kerk? Maar we zullen ons zelf de spiegel moeten voorhouden en ons afvragen wat is het gevolg van mijn ‘bahkan dengan segenap hatiku’?

Vorig jaar beëindigde ik mijn nieuwjaarstoespraak met het aanhalen van de volgende Bijbelse woorden:
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand (1 Tessalonika 5:24) “Ia jang memanggil kamu adalah setia, Ia djuga akan menggenapinja”. Nu zullen we samen als ambtsdragers en allen die hun geloof openlijk hebben beleden zelf de kritische vraag moeten stellen: ben ik zelf wel trouw aan mijn vrijwillige gelofte/belofte die ik openlijk heb  uitgesproken in de gemeente en voor Gods aangezicht, of was het maar lippendienst? Het heeft geen zin om elkaar te verwijten, elkaar de schuld te geven, maar laten we samen werken aan de toekomst van de kerk, de GIM, die wij ook zien als genade van Gods hand. Aan het begin van dit jaar deed ik de dienst in een van de djemaats in Classis TIMUR en maakte een lid van de kerkenraad de opmerking: ‘Dominee als de kerk uit de Molukse samenleving wegvalt, dan heeft onze samenleving niets meer om aan vast te houden en zakt dit volk als een pudding in elkaar.’
Door zich aan de kerk en de adat vast te houden hebben onze ouders, wij ons tot nu toe staande gehouden. En hopelijk kunnen we de estafette stok van het geloof blijven doorgeven, supaja Api Indjil Terus Menjala. Want zo strijd en wij de goede strijd, de strijd van het geloof, zou Paulus zeggen.

De toerustingscursussen voor de BMG zijn begonnen. Maar nog niet op volle toeren.  In Barat heeft de regio Zuid Holland Zuid al enkele cursussen achter de rug en de 6 volgende zijn voor dit jaar al gepland. In Timur gaat men in februari starten, In selatan zijn er al twee gestart en in Utara gaat men ook beginnen.
Rest mij nog u mede te delen dat de volgende Synode Landjutan op 15 februari in VAASSEN  zal worden gehouden en niet in Houten dit ivm parkeerproblematiek op de zaterdag.

Ik eindig met de bede Moge de Heer der kerk ons helpen door Zijn Geest op ons leggen en verder geleiden.
Lechajim GIM (Hiduplah GIM)  Terima kasih

Tiel, 11 januari 2020